Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất so với cùng kỳ năm trước

Năm 2019