Cá Fillet

Cá Fillet, Tạo Hình Sạch

Cá Fillet, Tạo Hình Sạch

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Fillet, Còn Da, Vanh Dè Sát

Cá Fillet, Còn Da, Vanh Dè Sát

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Fillet, Bỏ Da, Còn Dè

Cá Fillet, Bỏ Da, Còn Dè

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Fillet, Bỏ Da, Còn Thịt Đỏ, Vanh Dè Sát

Cá Fillet, Bỏ Da, Còn Thịt Đỏ, Vanh Dè Sát

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Fillet, Tạo Hình Sạch, Xông CO

Cá Fillet, Tạo Hình Sạch, Xông CO

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Fillet, Còn Da, Còn Dè

Cá Fillet, Còn Da, Còn Dè

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up