Cá cắt khúc

Cá Cắt Khúc Từ Cá Fillet, Còn Da, Còn Dè

Cá Cắt Khúc Từ Cá Fillet, Còn Da, Còn Dè

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Cắt Khúc Từ Cá Nguyên Con Cắt Đầu Bằng

Cá Cắt Khúc Từ Cá Nguyên Con Cắt Đầu Bằng

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Cắt Khúc Từ Cá Fillet, Tạo Hình Sạch

Cá Cắt Khúc Từ Cá Fillet, Tạo Hình Sạch

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up