Giải trình chênh lệch lợi nhuận công ty mẹ so với cùng kỳ năm trước

Năm 2019