Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Năm 2019