Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Năm 2019