THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC VÀ XÁC NHẬN DS NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN CỦA VSDC