Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2024