Nghị Quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022