Giải trình chênh lệch LNST BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét

Thông báo