Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Đình Nam

Thông báo