VSD thông báo chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản

Thông báo