Tờ trình đại hội cổ đông v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản

Thông báo