Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng - chôt danh sách đại hội cổ đông thường niên 2019

Thông báo