Thông báo và giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo