Thông báo tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo