Thông báo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo