Thông báo Người nội bộ- Chủ tịch HĐQT không còn là cổ đông lớn Công ty IDI

Thông báo