Thông báo chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo