Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020

Thông báo