Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019

Thông báo