Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Thông báo