QĐ xin ý kiến bằng văn bản để Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện cho mua công khai

Thông báo