Nghị quyết v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xin thông qua việc phát hành trái phiếu danh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi

Thông báo