Nghị quyết triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo