IDI: Trả cổ tức năm 2011, năm 2012 bằng cổ phiếu, Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặtTrung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


 


- Tổ chức đăng ký:

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I


 


- Trụ sở chính:

Quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp


 


- Điện thoại:

067 3680383


 


- Fax:

067 3680382


 


- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I


 


- Mã chứng khoán:

IDI


 


- Mã ISIN:

VN000000IDI4


 


- Mệnh giá:

10,000 đồng


 


- Sàn giao dịch:

HOSE


 


- Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông


 


- Ngày đăng ký cuối cùng:

15/07/2014


 - Lý do và mục đích:


 


+ Trả cổ tức năm 2011, năm 2012 bằng cổ phiếu


 


+ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt


 


1. Trả cổ tức năm 2011, năm 2012 bằng cổ phiếu


 


- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Cổ đông sở hữu 5 CP được nhận 1 CP mới, trong đó: tỷ lệ trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu là 10,4% và tỷ lệ trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu là 9,6%).


 


- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2011, năm 2012 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.


 


Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 156 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, số cổ phần được trả cổ tức năm 2011 và năm 2012 cho cổ đông A là (156 x 1):5= 31,2 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 31 cổ phần và 2.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,2 cổ phần lẻ.


 


- Địa điểm thực hiện:


 


+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty tại Quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và xuất trình CMND.


 


2. Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt


 


- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)


 


- Thời gian thực hiện: 30/07/2014


 


- Địa điểm thực hiện:


 


+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.


 


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty tại Quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/07/2014 và xuất trình CMND.


 


Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán IDI lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).


 


Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 17/07/2014


 


Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.


 


Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. 

Thông báo