Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo