Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2020 công ty mẹ so với cùng kỳ năm trước