Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2020 so với cùng kỳ năm trước