Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất và riêng quý 4 năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Thông báo