Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước