Giải trình chênh lệch lợi nhuận công ty mẹ quý 2 năm 2020 so với cùng kỳ