Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020