Công văn xin tăng tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối 100% vốn điều lệ

Thông báo