Công bố văn bản chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 còn lại

Thông báo