Công bố thông tin về việc chờ chấp thuận của UBCKNN để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2018

Thông báo