Công bố thông tin v/v xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông báo