Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết v/v hủy bỏ một phần phương án phát hành cổ phiếu

Thông báo