Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông nội bộ ông Nguyễn Thanh Hải - P.TGĐ

Thông báo