Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Phạm Đình Nam - P.TGĐ

Thông báo