Thông báo chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản


Xem tại đây

Quay về trang trước