QĐ xin ý kiến bằng văn bản để Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện cho mua công khai


Xem tại đây

Quay về trang trước