Giải trình về chênh lệch lợi nhuận quý 4 và quý 4 hợp nhất năm 2017


Giải trình quý 4

Giải trình quý 4 hợp nhất

Quay về trang trước