Báo cáo tài chính quý năm 2017


Báo cáo tài chính riêng quý 2: Xem tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2: Xem tại đây

Quay về trang trước