Sơ đồ tổ chức


 

 

 

I. Công ty con, công ty liên kết:

- Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển thủy sản (TRISEDCO)

- Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tài chính (ASTAR)

- Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc và Khoáng sản Châu Á (AIM)

- Công ty Pure Seafoods

 

II. Chi nhánh, văn phòng đại diện:

- Chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện tại thành phố Long Xuyên, An Giang.

 

III. Các phòng, ban công ty

1. Phòng Hành chánh - Nhân sự

2. Phòng Kinh doanh - Tiếp thị

3. Phòng Tài Chánh

4. Phòng Kế toán

5. Phòng Nguyên liệu

6. Phòng Vật tư

7. Ban kiểm soát nội bộ

8. Ban Quản lý dự án

 

Quay về trang trước